F

Title: F

Episodes: 31

Seasons: 1

Duration:

Genre:

Main Subject: {'auto racing'}

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'Fuji Television'}

Original Language: Japanese

Director:

Composer:

MAL ID: 6055

List of Characters:

Voice Actors: {'Shigeru Chiba', 'Hiroshi Ito', 'Toshihiko Seki', 'Kiyoyuki Yanada', 'Rei Sakuma', 'Hirotaka Suzuoki', 'Akio Ōtsuka', 'Sakiko Tamagawa', 'Tōru Furuya', 'Yō Yoshimura', 'Kōji Tsujitani', 'Kazue Takahashi', 'Shinnosuke Furumoto'}

List of Episodes: