La Seine no Hoshi

Title: ラ・セーヌの星

Episodes: 39

Seasons:

Duration:

Genre: {'drama anime and manga', 'historical anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'Fuji Television'}

Original Language: Japanese

Director: Yoshiyuki Tomino

Composer: Shunsuke Kikuchi

MAL ID: 3054

List of Characters:

Voice Actors: {'Kaneta Kimotsuki', 'Yoneko Matsukane', 'Kōhei Miyauchi', 'Jōji Yanami', 'Akiko Tsuboi', 'Mahito Tsujimura', 'Katsuji Mori', 'Osamu Saka', 'Ichirō Nagai', 'Yōko Asagami', 'Kei Tomiyama', 'Terumi Niki', 'Kazuko Sugiyama', 'Noriko Ohara', 'Osamu Ichikawa', 'Masako Nozawa', 'Kenichi Ogata', 'Mikio Terashima', 'Masashi Amenomori', 'Sanji Hase', 'Yūji Fujishiro', 'Shigeyuki Hosoi', 'Rihoko Yoshida', 'Taeko Nakanishi', 'Reiko Mutō', 'Kōji Yada', 'Kenji Utsumi', 'Michihiro Ikemizu', 'Kōsei Tomita', 'Taichirō Hirokawa', 'Kiyoshi Kobayashi', 'Kazue Komiya', 'Kōichi Kitamura'}

List of Episodes: