Mobile Suit Gundam ZZ

Title:

Episodes: 47

Seasons:

Duration:

Genre: {'comedy drama anime and manga', 'mecha'}

Main Subject:

Media Franchise: {'Gundam'}

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Yoshiyuki Tomino

Composer: Shigeaki Saegusa

MAL ID: 86

List of Characters: list of Mobile Suit Gundam ZZ characters

Voice Actors: {'Tsutomu Kashiwakura', 'Yoshiko Sakakibara', 'Kazuki Yao', 'Masami Kikuchi', 'Naoko Matsui', 'Chieko Honda', 'Kenyu Horiuchi', 'Kōzō Shioya'}

List of Episodes: list of Mobile Suit Gundam ZZ episodes