Princess Sara

Title: 小公女セーラ

Episodes: 46

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'drama anime and manga', 'historical anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Fumio Kurokawa

Composer: Yasuo Higuchi

MAL ID: 2547

List of Characters:

Voice Actors: {'Run Sasaki', 'Yuri Nashiwa', 'Seiko Nakano', 'Tomie Kataoka', 'Yuzuru Fujimoto', 'Takao Ōyama', 'Waka Kanda', 'Mitsuko Horie', 'Banjō Ginga', 'Shūsei Nakamura', 'Hiroko Maruyama', 'Ikuya Sawaki', 'Teiyū Ichiryūsai', 'Yasuo Muramatsu', 'Hiroshi Masuoka', 'Tōru Furuya', 'Hideyuki Tanaka', 'Asami Mukaidono', 'Naoko Watanabe', 'Kazuhiko Kishino', 'Tomomichi Nishimura', 'Chika Sakamoto', 'Ryūji Saikachi', 'Eiko Yamada', 'Taeko Nakanishi', 'Kumiko Takizawa', 'Daisuke Gōri', 'Mizuho Tsushima', 'Sanae Takagi', 'Reiko Yamada', 'Sumi Shimamoto', 'Takuzō Kamiyama', 'Atsuko Mine', 'Keiko Hanagata', 'Shin Mori', 'Yusaku Yara', 'Chieko Honda', 'Toshiya Ueda'}

List of Episodes: list of A Little Princess Sara episodes