Talentless Nana

Title: 無能なナナ

Episodes:

Seasons:

Duration:

Genre:

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Shinji Ishihira

Composer: Yasuharu Takanashi

MAL ID: 41619

List of Characters:

Voice Actors: {'Atsushi Tamaru', 'Aiko Ninomiya', 'Hiro Shimono', 'Tomohiro Ōno', 'Yurie Kozakai', 'Yuna Kamakura', 'Takuya Nakashima', 'Mai Nakahara', 'Yoshitaka Yamaya', 'Kōji Yusa', 'Yūichi Nakamura', 'Rumi Ōkubo', 'Takeo Ōtsuka', 'Yukina Tsutsumi', 'Hiromichi Tezuka', 'Toshiki Masuda', 'Miyu Tomita', 'Yūki Inoue'}

List of Episodes: