The Marshmallow Times

Title: マシュマロ通信

Episodes: 52

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'school anime and manga', 'comedy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Hiroshi Fukutomi

Composer:

MAL ID: 7955

List of Characters:

Voice Actors: {'Hideyuki Umezu', 'Takayuki Yamaguchi', 'Nobuo Tobita', 'Mahito Tsujimura', 'Takafumi Kawakami', 'Haruhi Nanao', 'Misato Fukuen', 'Megumi Toyoguchi', 'Keiko Nemoto', 'Makoto Tsumura', 'Kumiko Higa', 'Kana Ueda', 'Reiko Takagi', 'Masako Nozawa', 'Nobuko Sakuma', 'Wataru Hatano', 'Noriko Shitaya', 'Kenji Nojima', 'Akiko Kobayashi', 'Akiko Hiramatsu', 'Yuri Amano', 'Taisuke Yamamoto', 'Masako Jō', 'Makoto Yasumura', 'Daisuke Kishio'}

List of Episodes: