The Story of Pollyanna, Girl of Love

Title: 愛少女ポリアンナ物語

Episodes: 51

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'drama anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'Fuji Television'}

Original Language: Japanese

Director: Kōzō Kusuba

Composer: Reijirō Koroku

MAL ID: 2554

List of Characters:

Voice Actors: {'Mizuka Arima', 'Toshihiko Seki', 'Natsuko Fuji', 'Masako Ikeda', 'Run Sasaki', 'Kōji Totani', 'Tomie Kataoka', 'Mitsuko Horie', 'Banjō Ginga', 'Mayumi Shō', 'Akio Nojima', 'Mahito Tsujimura', 'Keaton Yamada', 'Maya Okamoto', 'Rei Sakuma', 'Osamu Saka', 'Yasuo Muramatsu', 'Toshiko Maeda', 'Hiroko Takahashi', 'Hideyuki Tanaka', 'Tomomichi Nishimura', 'Youki Kudoh', 'Shinobu Adachi', 'Yumi Takada', 'Kenyu Horiuchi', 'Kyōko Tongū', 'Keiko Han', 'Masako Nozawa', 'Kenichi Ogata', 'Minoru Yada', 'Issei Futamata', 'Masaaki Tsukada', 'Eiko Yamada', 'Sanae Miyuki', 'Rihoko Yoshida', 'Mika Doi', 'Taeko Nakanishi', 'Toshiko Kōmura', 'Masaharu Satō', 'Nobuko Terashima', 'Takako Kondō', 'Hisako Kyōda', 'Sanae Takagi', 'Natsumi Sakuma', 'Keiko Hanagata', 'Hideyuki Hori', 'Naoko Watanabe', 'Kōko Kagawa'}

List of Episodes: list of The Story of Pollyanna, Girl of Love episodes